Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμοί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμοί

Η EZInvest είναι η εμπορική επωνυμία της WGM Services Ltd, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υπόκειται στη ρύθμιση και την εποπτεία της Επιτροπής Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 203/13. Τα γραφεία της WGM Services Ltd βρίσκονται στην οδό Βυζαντίου 11, 4ος Όροφος, Στρόβολος 2064, Λευκωσία, Κύπρος.

I. Υπηρεσίες και επενδυτικές δραστηριότητες:

1. Λήψη και διαβίβαση εντολών που αφορούν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα.

2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.

3. Διαπραγμάτευση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

II. Βοηθητικές υπηρεσίες:

1. Διατήρηση και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών, όπως διαχείριση μετρητών / εξασφαλίσεων, και εξαιρουμένης της κεντρικής διατήρησης λογαριασμών τίτλων στο υψηλότερο επίπεδο.

2. Υπηρεσίες συναλλάγματος όταν οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

3. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και βοηθητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την υποκείμενη αγορά παραγώγων 4,5 και 9 όταν σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή βοηθητικών υπηρεσιών.

III. Χρηματοοικονομικά εργαλεία

1. Συμβάσεις προαίρεσης, προθεσμιακές συμβάσεις, ανταλλαγές, συμβάσεις προθεσμιακών επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων που σχετίζονται με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, δικαιώματα εκπομπής ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή χρηματοοικονομικά μέτρα που μπορούν να διακανονιστούν με φυσική παράδοση ή μετρητά.

2. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις και οποιαδήποτε άλλα συμβόλαια παραγώγων που σχετίζονται με εμπορεύματα που πρόκειται να διακανονιστούν σε μετρητά ή μπορούν να πληρωθούν σε μετρητά κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη για λόγους διαφορετικούς από την αθέτηση υποχρέωσης ή άλλο περιστατικό προκαλώντας τερματισμό.

3. Οικονομικά συμβόλαια “επί της Διαφοράς” (CFDs)

Η Εταιρεία υπό την ελευθερία να προσφέρει ελεύθερα επενδυτικές υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) έχει ενημερώσει την ΕΚΚ και έχει λάβει άδεια παροχής υπηρεσιών στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

IMPORTANT NOTICE

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in scope of(among others) the Markets in Financial Instruments Directive(MiFiD) II.

By continuing you acknowledge to view content provided by Sanus Financial Services which is authorised and regulated by the Financial Securities Conduct Authority (FSCA), South Africa and that the decision was made independently and at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by Sanus Financial Services or any other entity within the group.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.